Stuurt op duurzame resultaatverbetering Vertaalt gedegen analyse naar heldere aanpak Creëert binding en draagvlak

Interim directie en bestuur in de zorg

  • Directie en besturing van zorgorganisaties
  • Ondersteuning RvB m.b.t. bedrijfsvoering
  • Crisismanagement exploitatieverbetering
  • Sparring partner voor RvB en RvT

Neem contact op voor actuele beschikbaarheid.

Directeur

Kloosterorganisatie met activiteiten op het snijvlak van religie, cultuur, educatie en toerisme). Eindverantwoordelijk voor werkorganisatie.
Opdracht: verantwoordelijk voor transitie naar nieuwe koers van het klooster. Verbetering bedrijfsprocessen, (mede) bepalen van nieuwe strategische koers, keuze van –  en benaderingsplannen voor nieuwe doelgroepen, herinrichting interne organisatie en personele formatie

Directeur Medische Dienstverlening

Regionale coöperatie van huisartspraktijken (eerste lijn).  Opzet en inrichting van nieuwe BV binnen de coöperatie, waarin de dienstverlening aan huisartspraktijken en de aansturing van praktijkondersteuners is ondergebracht. Ontwerp en inrichting van de organisatie, managementstructuur, invulling managementposities, werkwijzen en processen, en service-afspraken met ondersteunende disciplines. Contractmanagement met huisartsen en praktijkondersteuners.

Directeur-bestuurder

GGZ organisatie, gespecialiseerd in extramurale zorg voor cliënten met depressie en persoonlijkheidsstoornissen.
Opdracht: eindverantwoordelijk voor organisatie, ontwikkelen en uitvoeren herstelplan exploitatie en inzetten groeistrategie.

Directeur-bestuurder

VVT-organisatie in pre-fusie fase. Accent op crisismanagement op gebied van operations en financiën. Begeleiden fusieprocedure, mededingingsvraagstukken en (in later stadium) voorbereidingsproces overname.

Manager Bedrijfsvoering

VVT-organisatie met verpleging en verzorging (intramuraal), wijkverpleging (extramuraal) en WMO gefinancierde ondersteuning.
Opdracht: ondersteuning directeur bedrijfsvoering en locatiemanagement bij het optimaliseren van processen en exploitatie.

Directeur Thuiszorg

Extramuraal onderdeel van VVT-organisatie.
Opdracht: eindverantwoordelijk voor bedrijfsvoering en aansturing. Analyse en herstelplan ten behoeve van verlieslatende exploitatie. Herinrichting van regionale infrastructuur (teams, locaties),  functie/deskundigheidsmix en stuurinformatie.

Manager Bedrijfsvoering

Regionale GGD-organisatie. Verantwoordelijk voor diverse inrichtingsvraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering:  bedrijfsvoeringsprocessen inrichten van nieuw bedrijfsonderdeel (post fusie), advisering topstructuur van nieuwe fusieorganisatie, advies organisatiebrede resultaatsturing – en monitoring, positiebepaling GGD in regionale aanpak gezondheidsbeleid.

Manager Zorg

Organisatie in de ouderenzorg, met verpleging, verzorging en wijkverpleging (thuiszorg).
Opdracht: eindverantwoordelijk voor intramurale en extramurale zorg. Overbrugging naar nieuwe managementsituatie, optimalisatie processen, werving management.

Regiomanager

Organisatie in de ouderenzorg met verpleging, verzorging, wijkverpleging, geriatrische revalidatie en WMO-gefinancierde ondersteuning
Opdracht: eindverantwoordelijkheid aansturing regionaal onderdeel van de organisatie.  Heroriëntatie op marktpositie, product- en dienstenportfolio. Herstructurering en optimalisatie van exploitatie, primaire- en ondersteunende processen.

Transitiemanager backoffice

VVT-organisatie (voorfase bestuurlijke fusie).
Opdracht: herinrichting en clustering van alle ondersteunende backofficeprocessen en – disciplines, vooruitlopend op een bestuurlijke fusie. Aansturing reorganisatie en realiseren besparingsdoelstelling.

Programmamanager Opleidingen

VVT-organisatie met wijkverpleging (extramuraal) en WMO – zorg.
Opdracht: ontwikkeling blended learning opleidingsprogramma, gericht op het opleiden van ca. 100 nieuw te werven medewerkers primair proces (verzorgenden/verplegenden). Regionale samenwerking tussen zorgorganisatie en ROC.

Projectleider nieuwe backoffice

Organisatie met wijkverpleging en maatschappelijk werk (ambulant/extramuraal).
Opdracht: ontwikkelen vraaggerichte backofficeorganisatie voor zelfstandige teams. Herinrichten processen en personele formatie voor kerndisciplines Financiën, ICT, Facility Management, Informatiemanagement, HRM en Marketing/Innovatie. Realisatie financiële taakstelling.

Manager personele capaciteitsplanning

VVT-organisatie met intramurale locaties en wijkverpleging.
Opdracht: evaluatie van- en aanpak voor uniforme methodiek personele capaciteitsplanning (vast/flex). Professionalisering interne flexpool. Stroomlijnen processen t.b.v. planning en roostering.

Manager Zorgadministratie

Organisatie in de jeugdzorg (intramuraal/extramuraal).
Opdracht: herinrichting van de kerndiscipline t.b.v. alle cliëntlogistieke- en zorgregistratieprocessen (in post-decentralisatiefase a.g.v. stelselwijziging). Consolideren procesgang van interne controle, declaratie, facturatie en verantwoording naar gemeenten. Optimaliseren informatiemanagement zorgregistratie t.b.v. actuele procesindicatoren en dashboards (management reporting).

Directeur WMO

Organisatie met verpleging en verzorging (intramuraal), wijkverpleging (extramuraal) en WMO gefinancierde ondersteuning.
Opdracht:  sturing op aanbestedingstrajecten met gemeenten. Strategie m.b.t. invulling (partners, collega-instellingen, onderaanneming) van gegunde trajecten en geografische gebieden. Inrichting van infrastructuur (teams), ondersteunende processen en informatiemanagement. Eindverantwoordelijk voor exploitatie.

Manager Scheiden van Wonen en Zorg

VVT organisatie met verpleging en verzorging (intramuraal).
Opdracht: ontwikkelen nieuw zorgconcept, op basis van scheiden van wonen en zorg (voorheen AWBZ). Tot stand brengen dienstenpakket m.b.t. wonen, aangevuld met een vraaggerichte benadering voor de invulling van de zorgcomponent.  Transitie van eerste wooncomplex naar het nieuwe concept.

Projectmanager dubbelproblematiek

VVT-organisatie met op maat zorg voor specialistische doelgroepen.
Opdracht: ontwikkelen nieuw zorgconcept voor uitbehandelde GGZ-patiënten, gericht op een op maat ingericht woon- en leefklimaat (ZZP-financiering).

© Copyright - Han Willemsen Interim Management | Site realisatie Het MediaLab